عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل اتلاف

خرید ارزان فایل اتلاف

دانلود خرید ارزان فایل اتلاف

خرید ارزان فایل اتلاف خرید ارزان فایل اتلاف

——-

خرید ارزان فایل اتلاف

خرید ارزان فایل اتلاف

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 35
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

اتلافعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن:از تحقیق در مباحث قاعده اتلاف و تسبیب به این نتیجه می رسیم که اکثر فقها و دانشمندان علم فقه در قواعد شان این دو عنوان را دو قاعده در برابر هم قرار نداده اند بلکه قاعده را قاعده اتلاف نامیدند و تسبیب را نوعی از آن خوانده اند. و ما هم باید از این بزرگان علم تبعیت کنیم و قاعده را اتلاف و تسبیب را نوعی از آن بدانیم. پس قبل از بررسی اصطلاح تسبیب، در مورد قاعده اتلاف و نظر فقها و حقوقدانان در مورد آن خواهیم پرداختیکی از موجبات ضمان قهری قاعده اتلاف می باشد. طبق حدیث نبوی « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» اگر کسی مال دیگری را تلف نماید ضامن پرداخت آن خواهد بود اگر چه عالما یا جاهلاً باشد و در صورتی که اتلاف مال به اذن صاحب مال نباشد یعنی آن مال یا غصبی باشد یا این که صاحب مال رضایت نداشته باشد این قاعده در بسیاری از ابواب فقه جاری است و از جمله قواعد متصیده از ورایات است که فقهای عامه و خاصه بر این قاعده استناد کرده اند.گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق:بند اول- مهوم تلف در لغت: به معنی هدر رفتن فنا شدن و هلاک شدن می باشد و اتلاف (به کسر همزه) کلمه ای عربی است از باب اعال و معنی متعدی آن یعنی هلاک کردن و نابود ساختن و نیست کردن.بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: عبارت است از ایجاد کردن علت تلف (یعنی علت هدر رفتن) مثل کشتن حیوان و سکونت در منزل دیگری و یا این که عبارتست از ایجاد علت هدر رفتن و نابود کردن مثل صحیه زن بر طفل که باعث بسته شدن مجرای تنفسی طفل شده و او را کشته است. یا زخم زدن بر کسی که با این زخم بیمار گشته و در اثر بماری باعث مرگش شود. کسی که بر کودک یا دیوانه یا بیمار مطلقاً چه غافل باشد و چه نباشد یا شخص سالم در حالی که غافل است فریاد برآورد و به سبب این فراد جنایتی بر ایشان وارد شود در مال خود ضامن آن می باشد چون خطای شبه عمد می باشد. برخی دیگر قائلند که عاقله او ضامن است به خاطر آنکه آن را از باب اسباب قرار داده است اما از باب سبب قراردادن آن ضعیف است (چون جانی مباشر ) و از این رو با اموری که از آن قبیل که برخی فقها بدان تمسک جسته اند نمی توان بدان ملتزم شد .اگر بر کسی که سالم و کامل است در حالت هوشیاری و توجه ، فریاد زده شود ، شخص ضامن نیست .چون فریاد از اسباب اتلاف بشمار نمی رود و تلف شدن او امری اتفاقی بوده است ، نه در اثر فریاد ، مگر آنکه بدانیم مرگ او مستند به آن فریاد بوده است که در این صورت دیه ثابت می شود .و نیز بعضی از فقها اتلاف مانند سوزاندن خانه ، آتش زدن مزرغه و آن بر دو قسم است :1 ـ اتلاف عین : مانند سوزندان شخص 2 ـ اتلاف منفعت : مانند سکونت در خانه کسی بدون اذن و رضایت آن شخص در صورتی که افراط و تفریط نماید . بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : ماده 328 قانون مدنی اتلاف ظرا چنین تعریف می کند : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .از ظاهر عبارت چنین بر می آید که متلف در انتخاب مثل یا قیمت آزاد است با وجود این از مفاد مواد 312 و 329 بخوبی بر می آید که اگر مالتلف شده باشد مسئوول تلف عهده دار تهیه مثل و مالک نیز می تواند قیمت آن را مطالبه کند و اکثر فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند و فلسفه تقدم مثل بر قیمت این است که تسلیم مثل مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمی شود .مطابق این تعریف هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است اعم از این که این اتلاف ناشی از عمد باشد یا ناشی از اشتباه . و مبنای این ماده ظاهراً تقصیر است و اتلاف را اعم می داند از آن که عمداً باشد یا سهواً .کسی که مال دیگری را تلف کند مسئوول جبران آن است ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن . )از این قاعده در اتلاف مال ابدان هر دو استفاده کرده اند . ولی اکنون که قلمرو مسئوولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است ، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می تواند مفید واقع شود .در اتلاف ، شخص ، مباشر تلف است نه مسبب آن ، پس نخستین پرسشی که در این زمسنه مطرح می شود این است که در چه مورد تلف کننده را باید مباشر تلف دانست ؟ در پاسخ گفته شده است که باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد . چندان که بتوان گفت ، نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن در کار است . در تمییز مباشر از سایر کسانی که زمینهتلف را فراهم آورده اند بهترین معیار داوری عرف است زیرا حوادث جهان چنان گونه گون و پیچیده است که به دشواری می توان همه را با یک قاعده برسی کرد ناچار باید ویژگیهای هر مورد را در نظر آورد . ایجاد علت تلف ، مانند آتش زدن و تیر انداختن ، در نظر عرف رابطه مستقیم را قطع نمی کند : برای مثال ، نمی توان ادعا کرد که چون شخص آتش افروخته یا تیری رها کرده و آتش و تیر مالی را تلف کرده است . پس کار او نباید مباسرت در اتلاف انگاشت و این گونه اعمال را در فقه افعال تولیدیه می نامند . با وجود این گاه میان آتش افروختن و تلف مال چندان فاصله می افتد که عرف رابطه این دو را مستقیم نمی بیند و آتش افروز را مسبب می انگارد نه مباشر را . چنان که هر گاه کسی به منظور تفنن بوته ای را آتش زند و باد آ”ش رابه انباری که در صد متری آن است بکشاند ، در عرف نمی گویند که او انبار را آتش زده است . همه او را سبب آتش گرفتن انبار می دانند زیرا بین آتش افروختن و سوختن انبار لازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد و درجه احتمال ورود ضرر چندان نیست کع عرف کار آتش افروز را علت آن بداند .در تحقق اتلاف کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال وجود باشد ، هر چند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد ، غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئوولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن بشمار نمی رود . پس اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است یا اگر دیوانه یا صغیر غیر ممیزی مالی را تلف مسئوول است . با وجود این که باید دانست که ، انتساب علت تلف به فعل مسئوول ، شرط ضروری ضمان قهری در این زمینه است . جایی که انتساب فعلیکه موجب تلف شده است به شخص ممکن نباشد ، ضامن شناختن او دشوار است هر چند که وسیله تلف باشد . برای مثال اگر زلزله یا انفجار سبب پرتاب شدن شخص بر روی مالی بشود نمی توان او را ضمان شناخت زیرا رابطه علیت عرفی بین کار او و تلف مال وجود ندارد . پس نظر کسانی را که گفته اند ، هر گاه طفل هنگام ولادت بر شیئی بیفتد و آن را تلف کند ضامن است قابل پذیرفتن نیست .همچنین اگر شخصی دیگری را مجبور به اتلاف را نمی توان مسئوول شناخت زیرا ، انتساب عرفی اتلا‏ف به مسبب آسانتر است تا به مباشر . و باید دانست که هر گاه شخص دیگری به طور غیر مستقیم در اتلاف دخالت داشته باشد ، مسئوولیت مباشر بدین وسعت باقی نم ماند . و در چنین حالتی ، ضمان مباشر ویژه موردی است که کار او در اتلا‏ف قویتر از اسباب چنین مسبب باشد .گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف :در تعریفی که از تلف شد چند عنصر مهم وجود دارد : تلف ، مال ، ضمان ، واسطه ، نفس و اطراف . اینک به بیان هر یک از آنها می پردازیم :بند اول ـ تلف : چنانچه پیش تر اشاره کردیم تلف چیزی به معنای نابود کردن و از بین بردن است . مانند اینکه کسی خانه دیگری را خراب کند یا کشتزار او را آتش بزند که در این مثالها عین مال از بین رفته و نابود شده است بعضی مثالها نیز داریم که بدین وضوح و روشنی نیستند مثلاً هر گاه کسی ساعت یا انگشتری دیگری را گم کند آیا می توان گفت آن را تلف کرده است یا اگر کسی موجب از بین رفتن مالیت و ارزش چیزی شود چنانچه در تابستان مانع استفاده از ابار یخ او شود و پس از فصل گرما و فرا رسیدن فصل زمستان عین آن را در اختیارش قراردهد آیا می توان گفت مال او را تلف کره است . و بالاخره هر گاه کسی منافع مال دیگری را تلف کند چنانچه اجاره بهای مغازه اش را مصرف کند یا مانع شئد که مغازه اش را اجاره دهد آیا اینها تلف محسوب می شود ؟به نظر می رسد در مورد اول تلف حکمی است نه حقیقی ، یعنی کاری انبار یخی یا برفی که در تابستان تعطیل شود منفعت مسلمیاز دست صاحبش رفته است اگر چه به نظر دقیق این مورد بیشتر مشمول قاعده لاضرر است تا قاعده اتلاف و مورد سوم و چهارم نیز مانند مورد دوم است . بعضی از حقوقدانان تلف ا چنین تعریف می نمایند : عبارت از نابود شدن مالی است که قبلاً موجود بوده ، مثلاً کسی خرمن زراعی را آتش می زند و آن را می سوزاند . خرمن قبل از آتش زدن در ملکیت زارع بوده و بواسطه آتش سوزی از بین رفته و علت نابود شدن خرمن متعلق به زارع ، آتش زدن است چنانچه ماده 328 و 331 قانون مدنی متذکر می شود : کسی که مالی را تلف کند و یا ناقص و معیوب نماید و یا سبب تلف و نقص و عیب آن شود ضامن می باشد . بند دوم ـ مال : مال به معنی خواسته و آنچه در ملک کسی باشد ، امری است اعتباری عقلائی که به جهت منافعی که از آن بدست می آیدو نیازی که مردم بدان دارند و سایر چیزها و از جمله ، عرضه و تقاضا ، دارای ارزش می شود و بعضی از فقها مال را چنین تعریف می نماید : هر چیزی که برای رفع نیازمندی انسان بکار رود مال است مانند خوارک ، پوشاک ، منزل ، ماشین ، حیوانات ، پول و حتی علوفه گوسفندان و نیز بنزین ماشینی که با واسطه نیاز مادی انسان را بر طرف می سازد و برخی دیگر از فقها مال را به تکوینی و اعتباری تقسیم کرده اند بدین تعبیر که هر چیزی که عیناً در رفع نیازهای انسان بکار رود مانند خانه و لباس و خوراک و ماشین مال تکوینی است و هر چیزی که در تهیه اموال بکار رود و خود نتواند نیازی از انسان را بر طرف سازد مانند اسکناس مال اعتباری است و به طور کلی مال در فقه این چنین تعریف می شود : المال ما یبدل بازائه المال . یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند . فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده اند که به طور خلاصه بیان می شود :الف ـ اموال مادی و غیر مادی : اموال متدی اموالی هستند که می توان آنها را لمس نمود مانند میز و صندلی و اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون آن را هم شناخته است مانند حق اختراع و حق تالیف .ب ـ اعیان و منافع : اعیان آن اموال مادی است که در خارج موجود می باشد و بوسیله حس لامسه می توان آنها را لمس نمود مانند خانه ، باغ و امثال آن .و منافع آن چیزی است که از اعیان استفاده و بتدریج حاصل می گردد و مستقیماً قابل لمس نمی باشد اگر چه ممکن است در مواردی بصورت اعیان در آید مانند نمائات و ثمره و تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره بکار می رود که بیع ، تملیک عین است و اجاره تملیک منفعت .در اتلاف منافع خواه عمل انسان و یا حیوان باشد ، عوض منفعت و اجرت المثل است و بر شخص تلف کننده منفعت واجب است دادن عوض منفعت تلف شده را به مالک ، و هر گاه شخصی جزئی یا وصفی ازعین کالایی را معیوب سازد بر اوست که ارش نقصان مبیع را به مالک بدهد . ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیحو معیوب چیزی را گویند و گاه بدان حکومت نیز می گویند . در جایی که شخصی کالایی را معیوب نموده و مالک می خواهد ارش یعنی تفاوت قیمت را بگیرد کلا را یکبار در حالی که صحیح است و بار دیگر در حالی که معیوب است قیمت می کنند و نسبت میان آن دو قیمت را می سنجد و به همان نسبت از اصل ثمن المسمی کم می کنند . مثلاً هر گاه کسی کالایی را معیوب نماید در اینجا اگر فرضاً صحیح و سالم آن 1200 تومان بوده و معیوب آن 600 تومان قیمت گذاری شود نسبت میان این دو قیمت ، نصف یعنی 2/1 است و باید معیوب کننده 2/1 از 1200 تومان را از بهای اصلی کالا کم کند و آن را به مالک کالا تسلیم . 900=2/1800 1800=600+1200ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی ماند.اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود شدن آن نمی باشد و لو آنکه بتدریج در اثر استعمال و امتناع کهنه شده و از انتفاع بیفتد مانند : گل ، کفش و لباس . و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی ماند اموالی هستند که استفاده دیگری از آن به نابود نمودن آن است مانند خوراکی ها و آشامیدنیها . و هر گاه استفاده دیگری از آن بشود بدون آنکه نابود گردد چنانکه در پشت شیشه برای جلب توجه عابرین بگذارند از دسته اخیر خاج نمی شود زیرا منظور از انتفاع ، انتفاع متعارف می باشد نه آنکه به طرز نادر مورد استفاده قرار گیرد . د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : اموال منقول اشیائی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد مواد 19 تا 22 قانون مدنی . و بالعکس اموال غیر منقول اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان نقل داد مواد 12 تا 18 قانون مدنی .ه ـ مثلی و قیمی : مثلی آن است که بهای اجزایش یکسان باشد و در مبادی فقه و اصول آمده است : مثلی آن است که دارای اجزاء مساوی باشد و آن اجزاء در قیمت ، برابر و مساوی هم باشند مثل شیر و روغن که بهای یک کلیو از آن مساوی بهای یک کلیوی دیگر است و نیز جو و گندم و عدس و لوبیا و برنج و سایر حبوبات و ابزار ماشینی همه مثلی هستند .قیمی آن است که بهای اجزاء آن یکسان نباشد . در مبادی و اصول آمده که مبیع قدیمی کالایی است که افراد و اجزاء آن در صفات مطلوب و ارزش متفاوت باشند به عبارتی چیزی که اجزای آن در قیمت و منفعت مساوی هم نباشد ، مثل ماشین ، اسلحه ، البسه و …تشخیص قیمی بودن کالایی یا مثلی بودن دارای اهمیت بسیاری است در فقه ، در حال تعدی و غصب وغیره ، چرا که گاهی تعدی کننده ملزم می شود به پرداختن مثل مالی که تلف کرده و گاهی ملزم می شود به قیمت آن فقط ، و این به استناد قول رسول خداست که فرمود : من اتلفه فعلیه مثله ، او قیمته .برخی دیگر از فقها کالای مثلی و قیمی را چنینتعریف می نماید . مثلی آن است که اجزاء آن متساوی باشد و قیمی آن است که متساوی نباشد . و برخی دیگر چنین تعریف می نماید . مثلی به عینی گفته می شود که اجزاء آن از جهت قیمت و منفعت برابرند و صفات آنها نزدیک به هم می باشد مانند : گندم و عکس آن قیمی است مانند ماشین . و این تعریفی است که میان فقهای شیعه شهرت دارد ولی ابهامی در آن هست از این رو مورد ایراد قرار گرفته است و محل اشکال این است که اگر مراد از تساوی اجزاء تساوی من جمیع الوجوه است تعریف بر هیچ چیز صرق نمی کند و همه چیز باید قیمی باشد زیرا هر چه را فرض کنی فی الجمله اختلافی در اجزای آن ، و در نتیجه در قیمت آن وجود دارد مثل برنج و سایر حبوبات که مثلی محسوب شده اند و اگر مراد تساوی فی الجمله باشد هر کالای قیمی هم دارای برابری هست .سئوال این که : اگر شک شود که کالائی مثلی یا قیمی ؟ سید محمد کاظم یزدی در شرح بر مکاسب شیخ انصاری تشخیص مثلی و قیمی را به عهده عرف ، محول کرده و می گوید ممکن است کالائی در یک عرف و در یک زمان مثلی باشد و در عرف دیگر و زمان دیکر قیمی و نظر بیشتر فقهای شیعه نیز بر این است که به عرف مراجعه می شود و بعید نیست بگوئیم مالک مخیر است مثلی بداند یا قیمی .

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل اتلاف  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل اتلاف روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل اتلاف

 • پاورپوینت با موضوع تولید ناب “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” تولید ناب “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” تولید ناب ” پاورپوینت با موضوع ” تولید ناب ” مناسب برای ارائه در رشته مهندسی صنایع   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 27   قسمتی از متن: تولید کردن چیزی که مورد نیاز است و هنگامی که مورد نیاز است با كمينه كردن مصرف منابع یک فلسفه یک نظام مد یریت یکپار چه الزام ناب: از میان برداشتن اتلاف ها     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • خرید ارزان فایل اتلاف
 • خرید ارزان احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع
 • خرید ارزان احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع
 • حرید ارزان اتلاف
 • حرید ارزان اتلاف
 • پاورپوینت افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه
 • پاورپوینت دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • پاورپوینت در مورد افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه
 • پاورپوینت در مورد الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار
 • تحقیق در مورد پیشگیری از اتلاف نان و سایر مواد غذایی
 • تحقیق در مورد الگو برداري از طبيعت جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع
 • تحقیق در مورد طراحي در و پنجره براي كاهش اتلاف انرژي 16 ص
 • تحقیق در مورد احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع
 • پاورپوینت در مورد نقش اقدام پژوهی و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی
 • پاورپوینت در مورد نقش اقدام پژوهی و رویکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی
 • پاورپوینت جامع با عنوان افت کیفیت و اتلاف آمین در واحدهای تصفیه گاز پالایشگاه
 • پروژه اتلاف انرژي در فضاهاي مرطوب
 • پاورپوینت دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • پاورپوینت الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار
 • پاورپوینت با موضوع الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار
 • پاورپوینت درباره افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه
 • پاورپوینت الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار درس سیستم‌های چندرسانه‌ای
 • پاورپوینت نقش اقدام پژوهی و رویکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی
 • پاورپوینت دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • دانلود پروژه احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع (word)
 • پاورپوینت درباره دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • پاورپوینت دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • پاورپوینت در مورد نقش اقدام پژوهی و رویکرد در افزایش کیفیت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی
 • پاورپوینت دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • پاورپوینت در مورد افت کیفیت و اتلاف آمین در واحدهای تصفیه گاز پالایشگاه
 • پاورپوینت نقش اقدام پژوهی و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی
 • پاورپوینت افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه
 • پاورپوینت دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
 • پاورپوینت با موضوع فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” پاورپوینت فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ   این فایل حاوی پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” بوده و دارای 28 اسلاید قابل ویرایش می باشد   فهرست موضوعات بیوگرافی ادوارد دمینگ شیوه تفکر فلسفه دمینگ درك‌ فلسفه مديريت‌ دمينگ‌ نيازمند درك‌ چهار قاعده‌ كلي‌ است‌ باورهای اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهای فلسفه دمينگ هفت‌ بيماری‌ مرگبار مديريت‌ موانع‌ سر راه‌ مديريت‌ ها سه‌ كليد ارتقاي&z …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پروژه دانشجویی انواع قالب بندی”,
  پروژه دانشجویی
  پروژه دانشجویی “انواع قالب بندی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 142502 تومان

  بخشی از متن:
  پروژه دانشجویی “انواع قالب بندی” در این مجموعه که بصورت فایل pdf در 29 صفحه می باشد ، بطور مختصر و مفید به تعریف قالب و انواع قالب بندی پرداخته شده است. …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پروژه دانشجویی مشخصات فنی سد کارون 4″,
  پروژه دانشجویی
  پروژه دانشجویی “مشخصات فنی سد کارون 4”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 206929 تومان

  بخشی از متن:
  پروژه دانشجویی “مشخصات فنی سد کارون 4” در این مجموعه که بصورت فایل pdf در 39 صفحه تهیه و تنظیم شده است ، ابتدا به تعریف سد و انواع آن ، چگونگی تهیه طرح و مطالعات توجیهی مربوطه به یک سد خاص و سپس بصورت موردی به مشخصات فنی سد کارون 4 و در نهایت به توضیح موارد مهم و پرکاربردی که در روند اجرای یک پروژه سدسازی موثر است پرداخته شده است.  …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”

   

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

   

  سازگاری و انطباق پذيری

  بازيگران سازگار و انعطاف‌پذير تيم

  همکاری

  چهار تحولاتی که بايد رخ دهد تا همكاري اعضاي تيم همدلانه شود

  تعهد پذيری

  برقراری ارتباط

  لياقت و کفايت

  قابليت اعتماد

  انضباط

  توان افزائی

  اشتياق

  هدف

  رسالت

  چهار ويژگي افرادی که خود را متعهد مي دانند

  آمادگی

  ارج نهادن

  يادگيری

  از خود گذشتگی

  مشکل گشائی

  کوشش و جديت

   

  توضیحات:

  این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع” اصول کار تیمی” می باشد که در حجم 30 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی و  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”

   

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با 64 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

   

  فهرست موضوعات

  الزامات مدیریت سوانح و حوادث شامل چه موضوعاتی می شود ؟

  آمار حوادث و سوانح در جهان

  آمار حوادث و سوانح در ایران

  تعریف سانحه

  تعريف مديريت حوادث و سوانح

  چرخه مديريت حوادث و سوانح

  موضوعات مرتبط با مدیریت سوانح وحوادث

  نمونه برخی از قوانین مورد نیاز

  نیازها و الزامات آموزشی

  نمونه عناوین ساختاری سازمان مدیریت بحران در مرحله واکنش

  برخي از اتفاقاتي كه مي توانند بطور مستقيم بر اثر وقوع حوادث بروز نمايند

  برخي از اتفاقاتي كه مي تواند بعنوان آثارجانبي حادثه بروز نمايد

  در مرحله واكنش، اقدامات درچهار مقطع به شرح ذيل انجام ميشود

  موضوعات کلی مرتبط با مدیریت بحران

  وظايف عمومي و مشترك دستگاههاي دولتي در زمينه مديريت بحران

  شناسايي و احصاء نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدات

  موضوعات مديريتي

  پيش بيني و بستر سازي

  طرح‌ها و روش‌ها

  ساختار و سازمان

  علمي ، آموزشی ، تحقيقاتي و پژوهشی

  نيروي انساني

  تجهيزات و امكانات

  تأسيسات

  پشتيباني

  پيشگيري

  فعاليت هاي امدادي

  فعاليت هاي پاك سازي

  كنترل

  مباحث بهداشتي ، درماني و محيط زيستي

  خدمات اجتماعي

  خدمات روحي ، رفاهي و فرهنگي

  امنيتي ، انتظامي و نظامي

  اطلاع رساني و ارتباطات

  نمونه برگه ها  (فرم ها)  و نرم افزارهاي مور نياز

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.