عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

دانلود خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

——-

خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 27
قیمت: 28000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگرر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی یابد یا اساساً امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند. اشـاره: «جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تامـل می‎باشـد61486 در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم. کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تایید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است. جرائم منافی عفت تعریف مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �61531�61489�61533 و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می باشد. روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت. تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می کرد و آنـها را حـصری اعـلام می نمود یـا لااقـل ضابطه ای ارائـه می داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم پرستی»�61472«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و … از قلمرو کیفری خارج می باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت رانی» و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می شود. با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت ها و عرف های اجتماعی است. کمتر جرمی را می توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تاثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد. باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را به مخاطره بیاندازد �61531�61495�61533 و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد. در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است: 1)- حدود؛ 2)- قصاص؛ 3)- دیات؛ 4)- تعزیرات؛ 5)- مجازات های بازدارنده مجازات های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود: 1)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛ 2)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده. هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش های متفاوتی قابل اثبات می باشد. 1)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد. الف)ـ زنا زنا یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت های مذهبی موجود فرض های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات ها را برای موارد آن داشته اند. زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست. – زنا با محارم نسبی؛ – زنا با زن پدر؛ – زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛ – زنا به عنف و اکراه

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

 • تحقیق در مورد اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر 31ص
 • تحقیق در مورد جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
 • پاورپوینت با موضوع کسب و کارهای خانگی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کسب و کارهای خانگی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کسب و کارهای خانگی

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 30

   

  فهرست مطالب:

  تعريف کسب و کار خانگی

  اهميت كسب و كار خانگی

  نتایج انتخاب كسب و كار خانگی

  مزايای كسب و كار خانگی نسبت به انواع دیگر کسب وکار

  برای راه اندازی كسب و كار خانگی باید به برخی موارد توجه داشت

  معمولا چند شاخص‌ در تعریف کسب‌ وکار خانگی اهمیت دارند

  تاثیرات کسب وکار خانگی

  بررسی جایگاه کارآفرینی در ایران

  تشریح کسب وکارهای خانگی

  اقسام گوناگون کسب وکارهای خانگی

  ضرورت توسعه ی کسب وکارهای خانگی

  کارآفرینی مبتنی بر خانه

  پیشرفت کسب و کار خانگی در کشورهای دیگر

  ايتاليا

  تايوان

  آمريکا

  استراليا

  چين

  کسب وکارهای خانگی وحل مشکل بیکاری

  راه حلی برای رواج یافتن کارآفرینی در عصر حاضر

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • خرید ارزان فایل اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص
 • خرید ارزان فایل اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص
 • تحقیق در مورد عفت و پاکدامنی
 • تحقیق در مورد عشق و عفت حجاب و عفاف 18ص
 • معنی واژگان مهم درس 10 آرشی دیگر فارسی نهم ؛ معنی شعر آرشی دیگر درس دهم فارسی نهم متوسطه اول آرایه
 • معنی واژگان مهم درس 10 آرشی دیگر فارسی نهم ؛ معنی شعر آرشی دیگر درس دهم فارسی نهم متوسطه اول آرایه
 • پاورپوینت با موضوع ارتباط و عليت “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” ارتباط و عليت “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 37581 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” ارتباط و عليت ”     فرمت: ppt تعداد اسلاید: 20   فهرست مطالب: ارتباط همبستگی انواع ارتباط اثبات رابطه علیتی معيارهای قضاوت در مورد عليت                 …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و نوآوری “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و نوآوری ” پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و نوآوری ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 23   فهرست مطالب: تعریف خلاقیت و نوآوری: تفاوت خلاقیت و نوآوری : ضرورت خلاقیت و نوآوری در سازمان : فرآیند خلا قیت و نوآوری 1- حقیقت یابی  2- ایده یابی 3-راه حل یابی مراحل تفکر خلاق از نظر محقق دیگر: معیارهای شناخت خلاقیت و نوآوری آموزش خلاقیت آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری مبانی نوآوری ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری فرصتهای داخلی خلاقیت و نوآوری فرصتهای …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع سرویس الکترونیکی e-Service “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” سرویس الکترونیکی e-Service “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” سرویس الکترونیکی e-Service

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 30

   

  فهرست مطالب:

  سرویس چیست؟

  سرویس الکترونیکی چیست؟

  تمایز اصلی Service  وe-Service ؟

  مثال

  تعاریف دیگر e-Service

  سیر تکاملی e-Business

  و …

   

   

  قسمتی از متن:

  در سیر تکاملی، بعد از اینکه این امکان بوجود آمد که خریدو فروش و تحویل کالا اینترنتی انجام شود، حال مصرف کنندگان و فروشندگان به دنبال سطح بعدی سرویس دهی در اینترنت بودند.

  گارانتی و وارانتی محصولات، مشاهده قراردادها، زمانبندی سرویس های شخصی، عملیات برگشت و تعمیر محصولات، امکان لغو قسمتی از سفارش، self service ها از مقوله های جدیدی بود که شرکت ها امکان آن را بر روی اینترنت بوجود آورده و این امکانات  وفاداری مشتری را برای آنها به همراه داشت.

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت حجاب و عفّت در آیین مسیحیت
 • پاورپوینت حجاب و عفّت در آیین مسیحیت
 • خرید ارزان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص
 • خرید ارزان آداب و رسوم و گویش نیشابوری 31ص
 • خرید ارزان گزارش کارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص
 • خرید ارزان نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص
 • خرید ارزان آداب و رسوم و گویش نیشابوری 31ص
 • پاورپوینت نگاهی دیگر به بهره وری
 • پاورپوینت در مورد نگاهی دیگر به بهره وری
 • پاورپوینت جامع با عنوان نگاهی دیگر به بهره وری
 • خرید ارزان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت
 • خرید ارزان دین یهود و جرائم کیفری در آن
 • خرید ارزان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت
 • حرید ارزان اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص
 • حرید ارزان اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص
 • پاورپوینت با موضوع موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41971 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ” پاورپوینت با موضوع ” موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب: نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران طرح کاراد موانع اساسی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ناشناخته بودن مفهوم، اهمیت و منافع کارآفرینی برای طبقات مختلف جامعه ساختار و مقررات موجود برنامه درسی و تدریس مدیران استادان دانشجو محیط کسب و کار کشور سایر عوامل فرهنگی و محیطی انقلاب نوین آموزشی مهمترین روندهای انقلاب آموزشی خلاقیت و نظا …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • خرید ارزان فایل اثبات لزوم امامت 22 ص
 • فایل اکسل جرائم آسفالت اساس زیر اساس ، بتن
 • تحقیق در مورد کمبود آهن 31ص
 • تحقیق در مورد کلاهبرداری رایانه ای 31ص
 • تحقیق در مورد لايه انتقال 31ص
 • تحقیق در مورد طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی 31ص
 • تحقیق در مورد سلاح مدرن 31ص
 • تحقیق در مورد سابقه قالي باقي دربيرجند 31ص