متفرقه · می 17, 2024 0

دانلود تحقیق در مورد دین 134ص ورد

تحقیق در مورد دین 134ص ورد

  تحقیق در مورد دین 134ص ورد

تحقیق در مورد دین 134ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: zip
حجم فایل: 0
قیمت: 61453 تومان

بخشی از متن:

سنت الهي در همه زمان ها ، بر آن بوده كه هر پيامبري  را به زبان قومش مبعوث كند . لذا زبان قرآن ، همان زبان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله يعني زبان عربي است كه مردم هم ، به همان زبان با يكديگر سخن مي گفته اند . خداوند متعال پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را مفسر قرآن معرفي كرد . اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله كه زبانشان عربي بود ، قرآن را مي فهميدند ، چرا كه قرآن به زبان آنها نازل شده بود . اما با وجود اين هم زباني ، اختلاف نظرهاي بسياري داشتند كه پس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به مرور ظهور پيدا كرد . گاهي نيز اصحاب به برخي معاني دست نمي يافتند و به خود پيامبر صلي الله عليه و آله كه اولين مفسر بود ، رجوع مي كردند و پس از او نيز به اصحاب برجسته اي چون حضرت علي عليه السلام ، ابن عباس ، ابن مسعود و . . . مراجعه مي كردند به همين دليل ، از همان زمان به پيدايش ‹‹  علم تفسير ›› منجر شد . از اين رو علم تفسير قرآن يكي از مهم ترين علومي است كه دچار تحولات گوناگون شده است . تا جايي كه پس از خود تفسير ، مفسرين به بررسي مباني و روش هاي تفسيري ، مفسرين پرداخته اند ، زيرا در ميان مباحث علوم قرآني ، بحث از روش هاي تفسيري جايگاه خاصي به خود اختصاص داده است و پيدايش شيوه هاي مختلف تفسيري و به كار گيري مباني گوناگون در تفسير قرآن كريم ، زمينه طرح اين بحث ضروري را در علوم قرآني به وجود آورده است . با توجه به اهميت موضوع روش هاي مفسران و جايگاه ويژه اي كه در ميان مباحث علوم قرآني به خود اختصاص داده است ، در اين رساله به تبيين روش تفسيري ‹‹  تفسير احسن الحديث › از مؤلف معاصر ‹‹  سيد علي اكبر قريشي ›› پرداخته ايم . با مراجعه اي كه به پايگاه هاي اطلاع رساني و منابع مختلف شد ، در مورد اين تفسير كار جدي صورت نگرفته است . تنها در برخي از كتاب ها و مجلة حوزه به معرفي اين تفسير پرداخته شده است و به عنوان نمونه به مواردي از آن اشاره مي شود : 

المفسرون و حياتهم و منهجهم محمد علي ايازي ، نگاهي به قرآن قريشي ، سير تطور تفاسير شيعه محمد علي ايازي ، دانشنامه قرآن بهاء الدين خرمشاهي ، آشنايي با قرآن پژوهان ايران حسن پيري . روش تحقيق در اين پژوهش به شيوه كتابخانه اي است و در قم  بيشترين بهره را از كتابخانه تخصصي مركز فرهنگ و معارف قرآن بردم اما با كمال تأسف و با اين همه اهميت ، تلاش هاي در خور توجهي در جهت معرفي و بازشناسي اين روشها به چشم نمي خورد . اين تفسير گران سنگ را به هدف تبيين مباني ، روش و گرايش هاي تفسيري مفسر ، و نيز بررسي مباحث علوم قرآني آن برگزيديم . اميد است خداوند منان ، اين بنده حقير را مورد هدايت و رحمت قرار دهد .

          و الله المستعان

پيشگفتار

ارتباط ميان دين و مدرنيته يكى از محورىترين مباحث جامعهشناسى دين است. نويسنده در اين نوشتار، به اختصار به نحوه مواجهه آيين مسيحيت با پديده مدرنيزم در غرب پرداخته و با استناد به آراى برخى متفكران، ظهور سكولاريسم و كنار نهادن دين از قلمرو تدبير اجتماعى را پيامد مستقيم اين رويارويى برشمرده است. مسيحيت از قرون وسطى به اين سو، به دليل ناهمسويى با اقتضائات تمدنى جديد و ناتوانى در ايفاى نقشهاى مورد انتظار و در مواردى ناسازگارى و ستيز با برخى نمادهاى مدرنيته و بروز اختلافات درونى، عملاً از مشاركت فعال در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى بازماند و با ظهور جريانات سكولار، مشروعيت دخالت آن در عرصههاى مذكور مورد مناقشه و ترديد واقع شد. از اين پس، دين [مسيحى[ هرچند به عنوان يك مؤلفه برجسته فرهنگى در قالب طيف گستردهاى از اشكال تجربه دينى باقى ماند و احتمالاً براى هميشه نيز در اين موقعيت باقى خواهد ماند و از برخى كاركردها همچنان برخوردار خواهد بود، اما به عنوان يك اصل و يك عامل مهم و ساختدهنده به جامعه براى هميشه به كنار نهاده شد.

نويسنده بدون ذكر شواهد روشن و ترتيب مقدمات منطقى در استنتاجى بى مبنا، اين رويداد شگرف را امرى طبيعى و قهرى انگاشته و در توضيح مدعاى خويش، پيدايش دين و ضرورت آن براى جامعه انسان را به عهد اساطير و دوره ما قبل تاريخ و مرحله شكلگيرى اوليه نهادهاى اجتماعى در جوامع ابتدايى كه بالطبع با وضعيت جديد تمدنى تفاوت جدى دارد، مستند مىسازد. در اين دوره، خدا به عنوان منشأ و خاستگاه نظم اجتماعى انگاشته مىشد، تكاليف دينى، سامان بخش زندگى انسان بود و سرنوشت انسان به گونهاى ثابت و تغييرناپذير ملاحظه مىشد.

سنتگرايى دين و تأكيد بر اصول ثابت و لايتغير از ايفاى نقش در عصر مدرنيته، كه عصرتحولات شتابان نام گرفته است، مانع شد. سرانجام، با ظهور دولت جديد و شكلگيرى نخبهگان، خاستگاه نظم اجتماعى از آسمان به زمين منتقل شد، فعاليت دين به قلمروهاى خاص محدود گشت، تكاليف دينى به تنظيم ارتباط انسان با خدا منحصر شد، ارزشهاى دينى و مقدس جاى خود را به ارزشهاى غير دينى داد، قلمرو حاكميت مقدس پاپ به امور و شؤون روحانى و قلمرو حاكميت غيردينى سلطان به امور و شؤون دنيايى محدود شد و در يك كلام، همه آنچه روزى رنگ خدايى داشت، رنگ انسانى گرفت. مسيحيت از آن پس با تأكيد بر شعارهايى همچون برابرى گوهرى انسانها، اخوت مبتنى بر عشق و محبت، تلاش براى پاسدارى ارزشهاى اخلاقى و كنار آمدن نسبى با وضعيت جديد، به حضور اجتماعى خود ادامه داد. به اعتقاد نويسنده، مهمترين خصيصه دين در عصر سكولارْ غير تحكمى بودن دين و آزادى كنش دينى است.

جالب اينكه نويسنده با وجود ضعفهاى آشكار در مقدمات و نتايج و نحوه استدلال خويش و عدم تبيين مدعاى موردنظر، با تكيه بر كليشهها و مشهورات جريانات دينستيز غرب، به يك استنتاج شبه قانونى سوق يافته و رسالت دين، به ويژه در قلمرو اجتماعى را در عصر حاضر پايان يافته تلقى كرده است.

دین واژه اى است عربى که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و …

در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، صف ، 9» که در این آیه دین به معنی کیش و شریعت آمده است و یا می فرماید:«فاعبدالله مخلصاً له الدین، زمر ،2» و در اینجا دین به معنای توحید و یگانگی می‌باشد . همین موارد استعمال واژه دین در قرآن مىتواند به عنوان راهى براى شناسایى و به دست آوردن تعریف دین از دیدگاه اسلام شمرده شود که «دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبردارى و تسلیم در برابر حقیقت» که در این صورت، با معانى لغوى نیز سازگارى خواهد داشت.

تعریف دین

واژه دین از مفاهیمى است که همواره در میدان آراء و نظرات گوناگون صاحبنظران قرار داشته و توافق مشترک درباره آن وجود ندارد. به صورتی که حتی عدهاى از محققان آن را قابل تعریف نمىدانند.به هر حال‌‌ ‌می توان دین را اینگونه تعریف نمود: دین ، مجموعه (سیستم) حقایقى هماهنگ و متناسب از نظامهاى فکرى (عقاید و معارف)، نظام ارزشى (قوانین و احکام) و نظام پرورشى (دستورات اخلاقى و اجتماعى) است که در قلمرو ابعاد فردى، اجتماعى و تاریخى از جانب پروردگار متعال براى سرپرستى و هدایت انسانها در مسیر رشد و کمال الهى ارسال مىگردد.

به دیگر سخن، مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتى که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مىگوید و هم اخلاق و شئونزندگى او را تحت پوشش قرار مىدهد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود تحقیق در مورد دین 134ص ورد

برای مشاهده توضیحات فایل  تحقیق در مورد دین 134ص ورد  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت تحقیق در مورد دین 134ص ورد روی دکمه زیر کلیک نمائید

تحقیق در مورد دین 134ص ورد

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود تحقیق در مورد دین 134ص ورد

انجام سئو و پروژه فروش انفجاری توسط دیجیتال مارکتر : ویهان میرزایی بهترین دیجیتال مارکتر ایران